COM 80040154报错

xiaoxiao2021-02-28  14

vs 调试OPC程序,

private OPCAutomation.OPCServer Svr;

Svr = new OPCAutomation.OPCServer();

经过这条语句时,

报错如下:

检索 COM 类工厂中 CLSID 为 {28E68F9A-8D75-11D1-8DC3-3C302A000000} 的组件时失败,原因是出现以下错误: 80040154

遂将编译目标平台修改为x86,

问题解决

转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-850006.html

最新回复(0)