Linux常用命令

xiaoxiao2021-02-28  6

命令行移动删除相关

向前移动一个单词alt f 向后移动一个单词alt b 移动至行首ctrl a 移动至行尾ctrl e 终端删除整行 ctrl u 终端删除一个单词ctrl w 清屏ctrl l


进程

查看某个用户的进程top -u用户名 ps -u用户名 显示所有进程信息,连同命令行ps -ef


硬件相关

查看硬盘空间df -h 查看文件夹的空间du -sh * 查看内存free -m GPUnvidia-smi 查看目录 tree -L 1

删除大小为0的文件find . -size 0 -exec rm {} \; 查看文件夹下有多少文件ls -l | grep ^- | wc -l

转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-849995.html

最新回复(0)