linux性能监控常用工具的常用选项

xiaoxiao2021-03-01  20

free -m

free -s 1

vmstat 1 1

vmstat -S m

top -d 1

top -i

top的交互式命令:

P

T

M

c

U

sar -A

sar -x pid

sar -X pid

相关资源:入门学习Linux常用必会60个命令实例详解doc/txt
转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-4050012.html

最新回复(0)