Eclpise 内存经常出现不足的解决

xiaoxiao2021-03-01  10

<Eclipse_Home>下面有一个eclipse.ini文件可以调整Eclipse最大使用内存,默认如下 -vmargs -Xms80m -Xmx512m -XX:PermSize=64M -XX:MaxPermSize=128M 你可以将最大使用内存-Xmx256m调整为-Xmx512m或更大
转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-3850262.html

最新回复(0)