oracle备份还原数据库

xiaoxiao2021-03-01  12

在执行命令窗口

备份数据库 exp ycy/system@CUST file=d:\copy201710052118.dmp  log=d:\copy201710052118.log owner=ycy

//ycy是plsql的用户,system是密码      CUST是连接到的服务器    存到了D盘

还原数据库 imp ycy/system@CUST file=d:\copy201710052118.dmp fromuser=ysxk touser=ycy           

转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-3650271.html

最新回复(0)