Java多线程2.3.生产者与消费者之间的关系2

xiaoxiao2021-03-01  29

生产者与消费者之间的关系

 

1、线程间通信问题描述图

 

2、线程的状态转换图及常见执行情况

3、等待唤醒机制思路图解

4、线程的生命周期

 

 

 

 

 

 

 

转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-3350208.html

最新回复(0)