kivy配置教程(4)——刨坑资源整合

xiaoxiao2021-03-01  8

kivy接收其他应用跳转过来时传递的参数

https://github.com/kivy/kivy/wiki/Deep-Linking-with-iOS-and-Android

kivy使用requests库

https://blog.csdn.net/ghking1/article/details/78830438

kivy获取设备唯一识别码

https://blog.csdn.net/ghking1/article/details/79681007

kivy复制粘贴弹框汉化

https://blog.csdn.net/ghking1/article/details/79681309

kivy textinput 问题修复

https://blog.csdn.net/ghking1/article/details/79681601

kivy在ios下无法输入中文

https://blog.csdn.net/ghking1/article/details/79682020

kivy在ios下无法复制粘贴

https://blog.csdn.net/ghking1/article/details/79682251

kivy在ios下触摸事件位置问题

https://blog.csdn.net/ghking1/article/details/79682452

转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-3350073.html

最新回复(0)