JS校验身份证号码

xiaoxiao2021-03-01  28

function isIdCardNo(num) { num = num.toUpperCase(); //身份证号码为15位或者18位,15位时全为数字,18位前17位为数字,最后一位是校验位,可能为数字或字符X。 if (!(/(^\d{15}$)|(^\d{17}([0-9]|X)$)/.test(num))) { //alert('输入的身份证号长度不对,或者号码不符合规定!\n15位号码应全为数字,18位号码末位可以为数字或X。'); //alert('身份证号长度不正确或不符合规定!'); return false; } //验证前2位,城市符合 var aCity={11:"北京",12:"天津",13:"河北",14:"山西",15:"内蒙古",21:"辽宁",22:"吉林",23:"黑龙江 ",31:"上海",32:"江苏",33:"浙江",34:"安徽",35:"福建",36:"江西",37:"山东",41:"河南",42:"湖北",43:"湖南",44:"广东",45:"广西",46:"海南",50:"重庆",51:"四川",52:"贵州",53:"云南",54:"西藏",61:"陕西",62:"甘肃",63:"青海",64:"宁夏",65:"新疆",71:"台湾",81:"香港",82:"澳门",91:"国外"}; if(aCity[parseInt(num.substr(0,2))]==null){ //alert('身份证号不正确或不符合规定!'); return false; } //alert('城市:'+aCity[parseInt(num.substr(0,2))]); //下面分别分析出生日期和校验位 var len, re; len = num.length; if (len == 15) { re = new RegExp(/^(\d{6})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{3})$/); var arrSplit = num.match(re); //检查生日日期是否正确 var dtmBirth = new Date('19' + arrSplit[2] + '/' + arrSplit[3] + '/' + arrSplit[4]); var bGoodDay; bGoodDay = (dtmBirth.getYear() == Number(arrSplit[2])) && ((dtmBirth.getMonth() + 1) == Number(arrSplit[3])) && (dtmBirth.getDate() == Number(arrSplit[4])); if (!bGoodDay) { //alert('身份证号的出生日期不对!'); return false; } else { //将15位身份证转成18位 //校验位按照ISO 7064:1983.MOD 11-2的规定生成,X可以认为是数字10。 var arrInt = new Array(7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2); var arrCh = new Array('1', '0', 'X', '9', '8', '7', '6', '5', '4', '3', '2'); var nTemp = 0, i; num = num.substr(0, 6) + '19' + num.substr(6, num.length - 6); for(i = 0; i < 17; i ++) { nTemp += num.substr(i, 1) * arrInt[i]; } num += arrCh[nTemp % 11]; return true; } } if (len == 18) { re = new RegExp(/^(\d{6})(\d{4})(\d{2})(\d{2})(\d{3})([0-9]|X)$/); var arrSplit = num.match(re); //检查生日日期是否正确 var dtmBirth = new Date(arrSplit[2] + "/" + arrSplit[3] + "/" + arrSplit[4]); var bGoodDay; bGoodDay = (dtmBirth.getFullYear() == Number(arrSplit[2])) && ((dtmBirth.getMonth() + 1) == Number(arrSplit[3])) && (dtmBirth.getDate() == Number(arrSplit[4])); if (!bGoodDay) { //alert(dtmBirth.getYear()); //alert(arrSplit[2]); //alert('身份证号的出生日期不对!'); return false; } else { //检验18位身份证的校验码是否正确。 //校验位按照ISO 7064:1983.MOD 11-2的规定生成,X可以认为是数字10。 var valnum; var arrInt = new Array(7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2); var arrCh = new Array('1', '0', 'X', '9', '8', '7', '6', '5', '4', '3', '2'); var nTemp = 0, i; for(i = 0; i < 17; i ++) { nTemp += num.substr(i, 1) * arrInt[i]; } valnum = arrCh[nTemp % 11]; if (valnum != num.substr(17, 1)) { //alert('18位身份证的校验码不正确!应该为:' + valnum); //alert('18位身份证号的校验码不正确!'); return false; } return true; } } return false; };

查了很多资料,才找到一个比较完整且准确的身份证校验的JS代码,保存下来备用。

转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-3200284.html

最新回复(0)