javaSE String类,构造函数

xiaoxiao2021-02-28  11

Demo.java:

package cn.xxx.demo; /* * String类构造方法 * String类的构造方法,重载形式 * */ public class Demo { public static void main(String[] args) { function_1(); } /* * String(char[] value) 传递字符数组 * 将字符数组,转成字符串, 字符数组的参数,不查询编码表 * * String(char[] value, int offset, int count) 传递字符数组 * 将字符数组的一部分转成字符串 * offset 数组开始索引 * count 个数 */ public static void function_1(){ char[] ch = {'a','b','c','d','e','f'}; //调用String构造方法,传递字符数组 String s = new String(ch); System.out.println(s); String s1 = new String(ch,1,4); System.out.println(s1); } /* * 定义方法,String类的构造方法 * String(byte[] bytes) 传递字节数组 * 字节数组转成字符串 * 通过使用平台的默认字符集解码指定的 byte 数组,构造一个新的 String。 * 平台 : 机器操作系统 * 默认字符集: 操作系统中的默认编码表, 默认编码表GBK * 将字节数组中的每个字节,查询了编码表,得到的结果 * 字节是负数,汉字的字节编码就是负数, 默认编码表 ,一个汉字采用2个字节表示 * * String(byte[] bytes, int offset, int length) 传递字节数组 * 字节数组的一部分转成字符串 * offset 数组的起始的索引 * length 个数,转几个 , 不是结束的索引 */ public static void function(){ byte[] bytes = {97,98,99,100}; //调用String类的构造方法,传递字节数组 String s = new String(bytes); System.out.println(s); byte[] bytes1 ={65,66,67,68,69}; //调用String构造方法,传递数组,传递2个int值 String s1 = new String(bytes1,1,3); System.out.println(s1); } }

转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-2650060.html

最新回复(0)