JavaScript的原型

xiaoxiao2021-02-28  14

对于新人来说,JavaScript的原型是一个很让人头疼的事情,一来prototype容易与__proto__混淆,二来它们之间的各种指向实在有些复杂,其实市面上已经有非常多的文章在尝试说清楚,有一张所谓很经典的图,上面画了各种线条,一会连接这个一会连接那个,说实话我自己看得就非常头晕,更谈不上完全理解了。所以我自己也想尝试一下,看看能不能把原型中的重要知识点拆分出来,用最简单的图表形式说清楚。

我们知道原型是一个对象,其他对象可以通过它实现属性继承。但是尼玛除了prototype,又有一个__proto__是用来干嘛的?长那么像,让人怎么区分呢?它们都指向谁,那么混乱怎么记啊?原型链又是什么鬼?相信不少初学者甚至有一定经验的老鸟都不一定能完全说清楚,下面用三张简单的图,配合一些示例代码来理解一下。

一、prototype和__proto__的区别

var a = {}; console.log(a.prototype); //undefined console.log(a.__proto__); //Object {} var b = function(){} console.log(b.prototype); //b {} console.log(b.__proto__); //function() {}

/*1、字面量方式*/ var a = {}; console.log(a.__proto__); //Object {} console.log(a.__proto__ === a.constructor.prototype); //true /*2、构造器方式*/ var A = function(){}; var a = new A(); console.log(a.__proto__); //A {} console.log(a.__proto__ === a.constructor.prototype); //true /*3、Object.create()方式*/ var a1 = {a:1} var a2 = Object.create(a1); console.log(a2.__proto__); //Object {a: 1} console.log(a.__proto__ === a.constructor.prototype); //false(此处即为图1中的例外情况)

 

 

var A = function(){}; var a = new A(); console.log(a.__proto__); //A {}(即构造器function A 的原型对象) console.log(a.__proto__.__proto__); //Object {}(即构造器function Object 的原型对象) console.log(a.__proto__.__proto__.__proto__); //null
转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-2600250.html

最新回复(0)