(PAT乙级) A除以B(Python)

xiaoxiao2021-02-28  9

本题要求计算A/B,其中A是不超过1000位的正整数,B是1位正整数。你需要输出商数Q和余数R,使得A = B * Q + R成立。

输入格式:

输入在1行中依次给出A和B,中间以1空格分隔。

输出格式:

在1行中依次输出Q和R,中间以1空格分隔。

输入样例: 123456789050987654321 7 输出样例:

17636684150141093474 3

n = input().split() print(int(n[0])//int(n[1]),end=' ') print(int(n[0])%int(n[1]))
转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-2400138.html

最新回复(0)