NPM使用前设置和升级

xiaoxiao2021-02-28  6

 

升级版本npm3和切换模块数据源为taobao,大大提高下载速度。

 

步骤一:升级npm3默认npm为2.x推荐使用npm3.

npm i -g npm@3

步骤二:修改npm数据源为taobao(默认国外数据源,性能非常低)

npm config set registry https://registry.npm.taobao.org npm info mysql (mysql为模板名称,测试npm数据来源)

 

转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-2349968.html

最新回复(0)