asciiflow 中文支持

xiaoxiao2021-02-28  23

asciiflow 简介

asciiflow 是一款纯文本流程图制作软件,上世纪九十年代黑客的最爱,不幸的是,目前无法支持中文输入。

asciiflow 中文的支持

修改后的文件,已上传百度网盘: 链接:https://pan.baidu.com/s/1qXDCw9m 密码:2gwc

asciiflow 写入文本代码

代码的大致意思,就是获取了输入域的值,循环遍历,先判断是否是换行符,如果不是,则占用一个标准占位

f.g = function() { var a = $("#text-tool-input").val(); N(this.state); for (var b = 0, c = 0, d = 0;d < a.length;d++) { "\n" == a[d] ? (c++, b = 0) : (L(this.state, this.b.add(new p(b, c)), a[d]), b++); } };

修改后的代码如下:

f.g = function() { var a = $("#text-tool-input").val(); N(this.state); for (var b = 0, c = 0, d = 0;d < a.length;d++) { if("\n" == a[d]){ (c++, b = 0) }else{ var reg = new RegExp("[\\u4E00-\\u9FFF]+","g"); if(reg.test(a[d])){//判断是否是中文,是则占用两个标准占位 (L(this.state, this.b.add(new p(b, c)), a[d]), b=b+2); }else{ (L(this.state, this.b.add(new p(b, c)), a[d]), b++); } } } };

效果图

转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-2250226.html

最新回复(0)