【shell】shell 中如何输出 n 个连续字符?

xiaoxiao2021-02-28  6

Date: 2018.7.2


1、参考:

https://my.oschina.net/antsky/blog/1800301

2、shell输出n个连续字符
spacenum=`expr 16 - ${#IP}` spacenum=12 spaces=$(seq -s ' ' $spacenum | sed 's/[0-9]//g')

解析:

${ }获取一个变量的长度seq -s ‘a’ 5 输出 1a2a3a4a5ased ‘s/[0-9]//g’ 将 0-9 的数字去掉 飞翔的鲲 认证博客专家 CV(computer vision) 音视频/编解码 优化 一名音视频编解码coder,喜欢深入钻研各种新技术(编解码、图像处理、算法优化等)。明星博主,认证博客专家,目前专注于音视频编解码和AI技术领域,开源分享,不忘初心,追求卓越!
转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-2250132.html

最新回复(0)