Linux下两种增加tmp文件的方法

xiaoxiao2021-02-28  33

修改 /etc/fstat 文件 1、在/etc/fsta文件中加入如下内容 tmpfs /tmp tmpfs defaults,size=15G 0 0 2、重启reboot 文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点 devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev tmpfs 1.9G 172K 1.9G 1% /dev/shm tmpfs 1.9G 8.8M 1.8G 1% /run tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mapper/ol-root 50G 41G 9.3G 82% / tmpfs 15G 56K 15G 1% /tmp /dev/sda1 1014M 211M 804M 21% /boot /dev/mapper/ol-home 46G 83M 46G 1% /home tmpfs 370M 8.0K 370M 1% /run/user/42 tmpfs 370M 12K 370M 1% /run/user/1001 重启后已经生效。
转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-1950153.html

最新回复(0)