Java Blob类型和String类型相互转换

xiaoxiao2021-02-28  23

String s1="1231dsdgasd的飒飒大";  Clob c = new SerialClob(s1.toCharArray());//String 转 clob  Blob b = new SerialBlob(s1.getBytes("GBK"));//String 转 blob    //也可以这样不传字符集名称,默认使用系统的  //Blob b = new SerialBlob(s1.getBytes());  String clobString = c.getSubString(1, (int) c.length());//clob 转 String  String blobString = new String(b.getBytes(1, (int) b.length()),"GBK");//blob 转 String    //前面若没传入字符集名称,则这里也不需要传入,以免出错  //String blobString = new String(b.getBytes(1, (int) b.length()));    System.out.println(clobString);  System.out.println(blobString); 
转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-1950150.html

最新回复(0)