Java练习题15判断能否构成三角形

xiaoxiao2021-02-28  3

任意输入三条边的值,看能否构成三角形,三角形的任意两条边的和大于第三边,任意两条边的差小于第三边。 import java.util.Scanner; import java.util.Arrays; public class Test { public static int[] bian; public static void main(String[] args) { bian=new int[3]; Scanner input=new Scanner(System.in); try { bian[0]=input.nextInt(); bian[1]=input.nextInt(); bian[2]=input.nextInt(); Arrays.sort(bian); triangle(bian[0],bian[1],bian[2]); } catch (IllegalArgumentException e) { e.getMessage(); e.printStackTrace(); }catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }finally { input.close(); } } public static void triangle(int a,int b,int c)throws Exception{ if((a+b>c)&&(a-b<c)) System.out.println("可以构成三角形"); else throw new IllegalArgumentException("三条边不能构成三角形"); } }
转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-1900252.html

最新回复(0)