day10 登录检查过滤器

xiaoxiao2021-02-28  2

 

 

有个问题,每一个jsp都得写相同的代码去检查权限

 

 

 

 

上述代码存在硬编码

 

 

 

 

 

 

 

转变思维填写需要检查的设置

 

 

 

但是有要求,需要检查的必须放到system文件中,否则还是需写很多

 

 

转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-1750121.html

最新回复(0)