HTTP MIME类型即HttpResponse.ContentType属性值列表

xiaoxiao2021-02-28  10

MIME-Typ

Dateiendung(en)

Bedeutung

application/acad

*.dwg

AutoCAD-Dateien (nach NCSA)

application/applefile

 

AppleFile-Dateien

application/astound

*.asd *.asn

Astound-Dateien

application/dsptype

*.tsp

TSP-Dateien

application/dxf

*.dxf

AutoCAD-Dateien (nach CERN)

application/futuresplash

*.spl

Flash Futuresplash-Dateien

application/gzip

*.gz

GNU Zip-Dateien

application/listenup

*.ptlk

Listenup-Dateien

application/mac-binhex40

*.hqx

Macintosh Binärdateien

application/mbedlet

*.mbd

Mbedlet-Dateien

application/mif

*.mif

FrameMaker Interchange Format Dateien

application/msexcel

*.xls *.xla

Microsoft Excel Dateien

application/mshelp

*.hlp *.chm

Microsoft Windows Hilfe Dateien

application/mspowerpoint

*.ppt *.ppz *.pps *.pot

Microsoft Powerpoint Dateien

application/msword

*.doc *.dot

Microsoft Word Dateien

application/octet-stream

*.bin *.exe *.com *.dll *.class

Ausführbare Dateien

application/oda

*.oda

Oda-Dateien

application/pdf

*.pdf

Adobe PDF-Dateien

application/postscript

*.ai *.eps *.ps

Adobe PostScript-Dateien

application/rtc

*.rtc

RTC-Dateien

application/rtf

*.rtf

Microsoft RTF-Dateien

application/studiom

*.smp

Studiom-Dateien

application/toolbook

*.tbk

Toolbook-Dateien

application/vocaltec-media-desc

*.vmd

Vocaltec Mediadesc-Dateien

application/vocaltec-media-file

*.vmf

Vocaltec Media-Dateien

application/xhtml+xml

*.htm *.html *.shtml *.xhtml

XHTML-Dateien

application/xml

*.xml

XML-Dateien

application/x-bcpio

*.bcpio

BCPIO-Dateien

application/x-compress

*.z

zlib-komprimierte Dateien

application/x-cpio

*.cpio

CPIO-Dateien

application/x-csh

*.csh

C-Shellscript-Dateien

application/x-director

*.dcr *.dir *.dxr

Macromedia Director-Dateien

application/x-dvi

*.dvi

DVI-Dateien

application/x-envoy

*.evy

Envoy-Dateien

application/x-gtar

*.gtar

GNU tar-Archivdateien

application/x-hdf

*.hdf

HDF-Dateien

application/x-httpd-php

*.php *.phtml

PHP-Dateien

application/x-javascript

*.js

serverseitige JavaScript-Dateien

application/x-latex

*.latex

LaTeX-Quelldateien

application/x-macbinary

*.bin

Macintosh Binärdateien

application/x-mif

*.mif

FrameMaker Interchange Format Dateien

application/x-netcdf

*.nc *.cdf

Unidata CDF-Dateien

application/x-nschat

*.nsc

NS Chat-Dateien

application/x-sh

*.sh

Bourne Shellscript-Dateien

application/x-shar

*.shar

Shell-Archivdateien

application/x-shockwave-flash

*.swf *.cab

Flash Shockwave-Dateien

application/x-sprite

*.spr *.sprite

Sprite-Dateien

application/x-stuffit

*.sit

Stuffit-Dateien

application/x-supercard

*.sca

Supercard-Dateien

application/x-sv4cpio

*.sv4cpio

CPIO-Dateien

application/x-sv4crc

*.sv4crc

CPIO-Dateien mit CRC

application/x-tar

*.tar

tar-Archivdateien

application/x-tcl

*.tcl

TCL Scriptdateien

application/x-tex

*.tex

TeX-Dateien

application/x-texinfo

*.texinfo *.texi

Texinfo-Dateien

application/x-troff

*.t *.tr *.roff

TROFF-Dateien (Unix)

application/x-troff-man

*.man *.troff

TROFF-Dateien mit MAN-Makros (Unix)

application/x-troff-me

*.me *.troff

TROFF-Dateien mit ME-Makros (Unix)

application/x-troff-ms

*.me *.troff

TROFF-Dateien mit MS-Makros (Unix)

application/x-ustar

*.ustar

tar-Archivdateien (Posix)

application/x-wais-source

*.src

WAIS Quelldateien

application/x-www-form-urlencoded

 

HTML-Formulardaten an CGI

application/zip

*.zip

ZIP-Archivdateien

audio/basic

*.au *.snd

Sound-Dateien

audio/echospeech

*.es

Echospeed-Dateien

audio/tsplayer

*.tsi

TS-Player-Dateien

audio/voxware

*.vox

Vox-Dateien

audio/x-aiff

*.aif *.aiff *.aifc

AIFF-Sound-Dateien

audio/x-dspeeh

*.dus *.cht

Sprachdateien

audio/x-midi

*.mid *.midi

MIDI-Dateien

audio/x-mpeg

*.mp2

MPEG-Dateien

audio/x-pn-realaudio

*.ram *.ra

RealAudio-Dateien

audio/x-pn-realaudio-plugin

*.rpm

RealAudio-Plugin-Dateien

audio/x-qt-stream

*.stream

Quicktime-Streaming-Dateien

audio/x-wav

*.wav

WAV-Dateien

drawing/x-dwf

*.dwf

Drawing-Dateien

image/cis-cod

*.cod

CIS-Cod-Dateien

image/cmu-raster

*.ras

CMU-Raster-Dateien

image/fif

*.fif

FIF-Dateien

image/gif

*.gif

GIF-Dateien

image/ief

*.ief

IEF-Dateien

image/jpeg

*.jpeg *.jpg *.jpe

JPEG-Dateien

image/png

*.png

PNG-Dateien

image/tiff

*.tiff *.tif

TIFF-Dateien

image/vasa

*.mcf

Vasa-Dateien

image/vnd.wap.wbmp

*.wbmp

Bitmap-Dateien (WAP)

image/x-freehand

*.fh4 *.fh5 *.fhc

Freehand-Dateien

image/x-portable-anymap

*.pnm

PBM Anymap Dateien

image/x-portable-bitmap

*.pbm

PBM Bitmap Dateien

image/x-portable-graymap

*.pgm

PBM Graymap Dateien

image/x-portable-pixmap

*.ppm

PBM Pixmap Dateien

image/x-rgb

*.rgb

RGB-Dateien

image/x-windowdump

*.xwd

X-Windows Dump

image/x-xbitmap

*.xbm

XBM-Dateien

image/x-xpixmap

*.xpm

XPM-Dateien

message/external-body

 

Nachricht mit externem Inhalt

message/http

 

HTTP-Headernachricht

message/news

 

Newsgroup-Nachricht

message/partial

 

Nachricht mit Teilinhalt

message/rfc822

 

Nachricht nach RFC 2822

model/vrml

*.wrl

Visualisierung virtueller Welten (VRML)

multipart/alternative

 

mehrteilige Daten gemischt

multipart/byteranges

 

mehrteilige Daten mit Byte-Angaben

multipart/digest

 

mehrteilige Daten / Auswahl

multipart/encrypted

 

mehrteilige Daten verschlüsselt

multipart/form-data

 

mehrteilige Daten aus HTML-Formular (z.B. File-Upload)

multipart/mixed

 

mehrteilige Daten gemischt

multipart/parallel

 

mehrteilige Daten parallel

multipart/related

 

mehrteilige Daten / verbunden

multipart/report

 

mehrteilige Daten / Bericht

multipart/signed

 

mehrteilige Daten / bezeichnet

multipart/voice-message

 

mehrteilige Daten / Sprachnachricht

text/comma-separated-values

*.csv

kommaseparierte Datendateien

text/css

*.css

CSS Stylesheet-Dateien

text/html

*.htm *.html *.shtml

HTML-Dateien

text/javascript

*.js

JavaScript-Dateien

text/plain

*.txt

reine Textdateien

text/richtext

*.rtx

Richtext-Dateien

text/rtf

*.rtf

Microsoft RTF-Dateien

text/tab-separated-values

*.tsv

tabulator-separierte Datendateien

text/vnd.wap.wml

*.wml

WML-Dateien (WAP)

application/vnd.wap.wmlc

*.wmlc

WMLC-Dateien (WAP)

text/vnd.wap.wmlscript

*.wmls

WML-Scriptdateien (WAP)

application/vnd.wap.wmlscriptc

*.wmlsc

WML-Script-C-dateien (WAP)

text/xml

*.xml

XML-Dateien

text/xml-external-parsed-entity

 

extern geparste XML-Dateien

text/x-setext

*.etx

SeText-Dateien

text/x-sgml

*.sgm *.sgml

SGML-Dateien

text/x-speech

*.talk *.spc

Speech-Dateien

video/mpeg

*.mpeg *.mpg *.mpe

MPEG-Dateien

video/quicktime

*.qt *.mov

Quicktime-Dateien

video/vnd.vivo

*.viv *.vivo

Vivo-Dateien

video/x-msvideo

*.avi

Microsoft AVI-Dateien

video/x-sgi-movie

*.movie

Movie-Dateien

workbook/formulaone

*.vts *.vtts

FormulaOne-Dateien

x-world/x-3dmf

*.3dmf *.3dm *.qd3d *.qd3

3DMF-Dateien

x-world/x-vrml

*.wrl

Visualisierung virtueller Welten (VRML) (veralteter MIME-Typ, aktuell istmodel/vrml)

转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-1650198.html

最新回复(0)