Redis的有序集合|ZADD|ZREM|ZSCORE|ZINCRBY

xiaoxiao2021-02-28  7

一 特点 类似Set集合 有序的,去重的 元素是字符串类型 每个元素都关联着一个浮点数分值(Score),并按照分值从小到大的顺序排列集合中的元素。分值可以相同。 最多包含2^32-1元素 二 有序集合生活例子 1 一个保存了水果价格的有序集合 2 一个保存了员工薪水的有序集合 3 一个有序集合,保存了正在阅读某些技术书籍的人数 三 ZADD 1 说明 增加一个或多个元素 ZADD key [NX|XX] [CH] [INCR] score member [score member ...] 如果元素已经存在,则使用新的score 2 举例 127.0.0.1:6379> ZADD fruits 3.2 香蕉 (integer) 1 127.0.0.1:6379> ZADD fruits 2.0 西瓜 (integer) 1 127.0.0.1:6379> ZADD fruits 4.0 番石榴 (integer) 1 127.0.0.1:6379> ZADD fruits 7.0 梨 (integer) 1 127.0.0.1:6379> ZADD fruits 6.8 芒果 (integer) 1 3 图例 四 ZREM 1 介绍 移除一个或多个元素 ZREM key member [member ...] 元素不存在,自动忽略 2 举例 127.0.0.1:6379> ZREM fruits 番石榴 (integer) 1 127.0.0.1:6379> ZREM fruits 梨 (integer) 1 127.0.0.1:6379> ZREM fruits 芒果 (integer) 1 127.0.0.1:6379> ZREM fruits 西瓜 (integer) 1 3 图例 五 ZSCORE 1 介绍 显示分值 2 举例 127.0.0.1:6379> ZSCORE fruits 香蕉 "3.2000000000000002" 3 说明 计算机并不能精确表达每一个浮点数,都是一种近似表达 六 ZINCRBY 1 介绍 ZINCRBY key increment member increment为负数就减少 2 举例 127.0.0.1:6379> ZSCORE fruits 香蕉 "3.2000000000000002" 127.0.0.1:6379> ZINCRBY fruits 1.2 香蕉 "4.4000000000000004" 127.0.0.1:6379> ZINCRBY fruits -2.2 香蕉 "2.2000000000000002"
转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-1600293.html

最新回复(0)