android 怎么跳转直接到qq群

xiaoxiao2021-02-28  31

/**************** * * 发起添加群流程。群号:联想日历(249838803) 的 key 为: Flhq8yhgJojPD*****_xxxx * 调用 joinQQGroup(Flhq8yhgJojPD*****_xxxx) 即可发起手Q客户端申请加群 联想日历(249838803) * * @param key 由官网生成的key * @return 返回true表示呼起手Q成功,返回fals表示呼起失败 ******************/ public boolean joinQQGroup(String key) {     Intent intent = new Intent();     intent.setData(Uri.parse("mqqopensdkapi://bizAgent/qm/qr?url=http://qm.qq.com  /cgi-bin/qm/qr?from=app&p=android&k=" + key));    // 此Flag可根据具体产品需要自定义,如设置,则在加群界面按返回,返回手Q主界面,不设置,按返回会返回到呼起产品界面    //intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK)     try {         startActivity(intent);         return true;     } catch (Exception e) {         // 未安装手Q或安装的版本不支持         return false;     } }
转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-1400140.html

最新回复(0)