java.lang.String 中 API 的使用

xiaoxiao2021-02-28  3

/** * java.lang.String: * 复制字符串内容到字节数组中; * 字符串连接:一个字符串添加到另一个字符串后面; * 替换:字符替换、字符串替换; * 匹配和替换; * 多种类型数据转成字符串类型; * 字符串与字符数组的转换; * 判断是否包含字符串; * 字节数组与字符串的转换; */ package lang; import java.util.Arrays; public class StringDemo { public static void main(String[] args) { String str = "asdfghj"; char[] ch = new char[str.length()]; // 复制字符串内容到字节数组中 str.getChars(0, str.length(), ch, 0); System.out.println(Arrays.toString(ch)); String str2 = new String("123456"); // 将字符串 str2 放到字符串 str后面 str2.concat(str); System.out.println(str2); String str3 = "123123123"; // 字符替换,后面的字符替换前面的字符; // 返回新的字符串,之前的字符串内容不变 String str4 = str3.replace('3', '4'); // 打印出来结果不变 System.out.println(str3); // 结果是 124124124 System.out.println(str4); // 字符串替换:后面的字符串替换成前面的字符串 String str8 = str3.replace("123", "456"); // 结果是 456456456 System.out.println(str8); String str9 = "a123b456c789"; // 匹配和替换:匹配到符合要求的,再替换 String str10 = str9.replaceAll("[a-z]", "d"); // 结果是 d123d456d789 System.out.println(str10); // 匹配到第一个就替换,后面匹配的不管 String str11 = str9.replaceFirst("[a-z]", "d"); System.out.println(str11); double d = 12.54; // double 类型转字符串 // 有多个重载方法 String str5 = String.valueOf(d); System.out.println(str5); // 等价:与上面的结果一样 String str6 = Double.toString(d); System.out.println(str6); char[] c2 = {'a','s','d','f'}; // 字符数组转成字符串 // 有重载方法 String str7 = String.valueOf(c2); System.out.println(str7); // 字符串转字符数组 char[] c3 = str7.toCharArray(); System.out.println(Arrays.toString(c3)); String str12 = "123"; System.out.println(); // 只能是判断是否包含字符串,不能判断是否包含字符 System.out.println(str12.contains("12")); String str13 = "uhbijn"; // 字符串转字节数组 byte[] b = str13.getBytes(); // Arrays.toString():多个重载方法,可以打印多种类型的数组 System.out.println(Arrays.toString(b)); // 字节数组转字符串 String str14 = new String(b); System.out.println(str14); } }
转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-1250105.html

最新回复(0)