Python - 创建字典的多种方式

xiaoxiao2021-02-28  5

1. 字典的创建

1.1 创建空字典

# 1. 创建空字典 dict_map = {}

1.2 直接赋值创建

# 2. 直接赋值创建 person_age = {"jack": 23, "tom": 99}

1.3 字典推导

# 3. 字典推导 person_age = { i:j for i,j in zip(["jack", "tom"], [23, 99]) }

1.4 dict + zip

用两个列表,使他们中对应元素成映射关系,最终生成字典。有点像plt.scatter的味道。

# 4. dict + zip person_age = dict(zip(["jack", "tom"], [23, 99]))

参考文献

http://blog.csdn.net/csujiangyu/article/details/45176399

转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-1250064.html

最新回复(0)