bzoj2717 [Violet 4]迷路的兔子

xiaoxiao2021-02-28  7

题目

构造题。

一共有C(n,2)对兔子,每天对三对兔子有影响,每对兔子不能超过三次。感性认识,能挺C(n,2)天。

之后,就是如何构造了,当然需要玄学。

#include<bits/stdc++.h> using namespace std; int n; inline char nc() { static char buf[100000],*p1=buf,*p2=buf; return p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,100000,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++; } inline int read() { int x=0,b=1; char c=nc(); for(;!(c<='9'&&c>='0');c=nc())if(c=='-')b=-1; for(;c<='9'&&c>='0';c=nc())x=x*10+c-'0'; return x*b; } inline void write(int x) { if(x==0)putchar('0'); else { char buf[15]; int len=0; if(x<0)putchar('-'),x=-x; while(x)buf[++len]=x%10+'0',x/=10; for(int i=len;i>=1;i--)putchar(buf[i]); } putchar(' '); } int main() { freopen("in.txt","r",stdin); n=read(); printf("%d\n",n*(n-1)/2); for(int i=1;i<=n>>1;i++) for(int j=1;j<=n;j++) write(j),write((j+i-1)%n+1),write((j+i+i-1)%n+1),putchar('\n'); return 0; }
转载请注明原文地址: https://www.6miu.com/read-1150239.html

最新回复(0)